Zasady przyjmowania

Zasady przyjęcia do DPS i odpłatności za pobyt w nim, regulowane są Ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej Art.54, 59, 60, 61, 62, 63.

Informacji na temat przyjęcia do DPS przy ul. Załęskiej 7a, kosztów pobytu i wszelkich innych udzielają pracownicy socjalni i dyrektor domu oraz sekretariat DPS (patrz: Kontakt).

Art.54.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

w przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoja zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Art.59.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Art. 60. 
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejnosci:

  • mieszkaniec domu
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70%swojego dochodu
  • małżonek

Art. 62.
Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

  • z emerytury lub renty mieszkańca domu
  • z zasiłku stałego mieszkańca domu

Szczegółowe dane dotyczące cytowanych artykułów znajdują się w Dzienniku Ustaw Nr 64 z 15 kwietnia 2004 / Ustawa 593 oraz http://www.mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=110